POLÍTICA DE PROTECCIÓ DE DADES

Aquesta Política té per objecte facilitar la informació preceptiva, d’acord amb el Reglament (UE) 2016/679, del Parlament i del Consell Europeu, de 27 d’abril de 2016, General de Protecció de Dades (“Reglament General de Protecció de dades”), i normativa addicional aplicable en matèria de protecció de dades personals, a les persones físiques (d’ara endavant, els “Interessats”) les dades personals de les quals tracta l’Agència Catalana del Turisme (d’ara endavant, “ACT”), per la consecució dels seus objectius.

Responsable
Agència Catalana de Turisme
Adreça: Passeig de Gràcia, 105, 08008 - Barcelona (Espanya)
Tel: + 34 934 849 900
Fax: +34 934 849 888

Delegat de protecció de dades

Vostè pot contactar amb el nostre Delegat de Protecció de Dades a través de la adreça postal Passeig de Gràcia, 105, 08008 - Barcelona (Espanya), o a la següent adreça de correu electrònic: lopd.act@gencat.cat

Dades personals que tracta l’ACT

 • Dades identificatives i de contacte de professionals, empreses i organitzacions del mercat turístic

 • Dades identificatives, d’interessos personals i de contacte d’usuaris / interessats i/o de consumidors de productes i serveis oferts per l'ACT

 • Dades identificatives, acadèmiques, professionals i de contacte de persones interessades a participar en beques, concursos o la borsa de treball de l’ACT.

 • La falta de comunicació de les seves dades, quan aquesta comunicació sigui un requisit legal o contractual o necessari per subscriure un contracte, tindrà com a conseqüència la impossibilitat de prosseguir amb el registre corresponent.

Finalitats

A l’ACT tractem les dades personals del Interessats per la consecució dels nostres objectius, establerts a la Llei 15/2007, de 5 de desembre de 2007, de l’Agència Catalana del Turisme.

L’objectiu fonamental de l’ACT és promocionar Catalunya com a destinació turística de referència internacional d’acord amb la seva diversitat, la seva qualitat i la seva rendibilitat social i econòmica.

Això inclou, entre d’altres:

 • Promoure l’oferta turística adaptada a les necessitats dels turistes reals i potencials, dels professionals i dels intermediaris vinculats directament o indirectament al mercat turístic;

 • Cercar la màxima col·laboració entre tots els agents turístics vinculats a la promoció turística, tant en l’àmbit de les administracions com en el sector privat;

 • Informar dels productes turístics de Catalunya i fer-ne difusió; o

 • Cercar la màxima notorietat en les accions de comunicació i publicitat.

  En aquest context, les dades personals del Interessats són tractades amb la finalitat de comunicar qualsevol informació relacionada amb l’activitat pròpia de l’ACT i/o dels departaments competents de la Generalitat de Catalunya en relació a la promoció turística de Catalunya. S’elaboren perfils personalitzats d’interessos i preferències dels usuaris, interessats en els processos de selecció, professionals i consumidors de productes i serveis oferts per l’ACT, especialment a través de mitjans electrònics.

Base jurídica

El tractament de dades personals per l’ACT es fonamenta amb caràcter general en el compliment de les finalitats de promoció, impuls i desenvolupament del sector turístic a Catalunya que l’ACT porta a terme com a missió d’interès públic:

 • Quan el tractament és necessari per complir una missió realitzada en interès públic o en l'exercici de poders públics conferits a l’ACT tant per la Llei 15/2007 de l’Agència Catalana de Turisme, com pel Decret 192/2009d'aprovació dels Estatuts de l’Agència Catalana de Turisme. (Per exemple, portant a terme accions de promoció que contribueixin a promocionar Catalunya com a destinació turística de referència o Cercar la màxima col·laboració entre tots els agents turístics vinculats a la promoció turística).

No obstant, segons el context, també hi ha tractaments de dades personals que realitza l’ACT en base a d’altres condicions, com ara:

 • En ocasions perquè l’Interessat ens ha donat el seu consentiment (per exemple subscrivint-se a Newsletters).

 • En d’altres ocasions, perquè el tractament sigui necessari per l’execució d’un contracte en que l’Interessat o l’empresa o entitat a la que representa sigui part (donat que l’ACT pot dur a terme les seves activitats per mitjà de convenis, societats, fundacions o altres fórmules de col·laboració ambentitats públiques o privades). També quan l’usuari contracta els productes o serveis a través de plataformes com Experience Catalunya;

 • La necessitat de complir obligacions legals (per exemple, obligacions de naturalesa tributària i laboral en relació al personal de l’ACT, o l’exercici de peticions d’accés a la informació pública en compliment de les lleis de transparència)

Destinataris

En la mesura necessària per a la consecució dels objectius de l’ACT, aquesta pot compartir les dades personals dels Interessats amb diferents destinataris:

 • Departament de la Generalitat de la Catalunya competent en matèria de turisme, i altres departaments de l’administració de la Generalitat.

 • Administracions publiques, per l’estricte compliment de les obligacions legals a les quals ACT està subjecta per raó de la seva activitat

 • Professionals, agents turístics i altres intermediaris vinculats directa o indirectament al mercat turístic, tant en l’àmbit de les administracions com en el sector privat

 • Proveïdors de serveis administratius, jurídics, comptables i informàtics per tal d’aconseguir les objectius de l’ACT

Transferències a tercers països

Quan comuniquem dades personals a destinataris ubicats a un tercer país, per exemple a una oficina de l’ACT, que no disposi d’una normativa equivalent a l’europea, ho fem amb les garanties adequades, que poden consistir en

 • Instruments jurídicament vinculants i exigibles entre les autoritats o organismes públics;

 • Signatura d’acords que continguin clàusules tipus de protecció de dades adoptades per les autoritats europees competents en matèria de protecció de dades;

 • L’ACT pot adherir-se a codis de conducta del sector turístic i/o obtenir certificacions en relació a les garanties adequades en matèria de protecció de dades.

 • Altres garanties adequades previstes en el Reglament General de Protecció de Dades.

Terminis durant els quals conservem les dades

Les seves dades es conservaran:

 • únicament mentre siguin necessàries per a la consecució de les finalitats específiques per les quals van ser obtingudes en el context corresponent
 • mentre es mantingui la seva relació amb l’ACT; i/o
 • durant els terminis que en resultin necessaris per tal d’acreditar el compliment de les obligacions legals o contractuals de l’ACT, el que pot anar lligat a terminis de prescripció legals.

Drets del Interessats

Els Interessats poden exercir els seus drets d’accés, rectificació, supressió i portabilitat, limitació, oposició al tractament i el dret de no ser objecte d’una

decisió automatitzada dirigint-se al Delegat de Protecció de Dades, a través de les adreces postal i electrònica indicades.,

Els interessats que han donat el seu consentiment per al tractament de les seves dades personals, tenen dret a retirar el consentiment en qualsevol moment, sense perjudici de la legitimació dels tractaments previs a la retirada del consentiment.

Els interessats disposen del dret a presentar una reclamació davant de l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades (APDCat), a través de las seva seu electrònica (http://apdcat.gencat.cat/ca/inici/).